Loading...
MARTYNA PREŚ

USŁUGI PODATKOWE WIELUŃ

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego w cenie nabywanych w państwie innym niż państwo prowadzenia działalności towarów lub usług, będą wyłącznie przedsiębiorcy.

Nie wszystkie jednakże tak określone podmioty są uprawnione do złożenia wniosku o zwrot. Pracodawca zdecydował się, bowiem na wprowadzenie szeregu ograniczeń zawężających krąg podatników, którzy mają prawo do odzyskania naliczonego podatku. I tak, omawiane uprawnienie będzie im przysługiwać wyłącznie w przypadku, gdy na terenie państwa, z którego ubiegają się o zwrot, w okresie, do którego odnosi się wniosek:

 • nie mieli siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności lub zwykłego miejsca pobytu, z których dokonywano transakcji,
 • nie dostarczali żadnych towarów Anie nie świadczyli usług uważanych za dostarczane lub świadczone w państwie członkowskim zwrotu, z wyjątkiem transakcji:

  1. Dostawy towarów i sług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty VAT zgodnie z art. 194-197 oraz art. 199 dyrektywy 2006/112/WE,
  2. Dostawy usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z art. 144,146, 148, 149, 151, 151, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE.

Oblicz wartość zwrotu podatku VAT:

Kożystając z kalkulatora podatkowego, oblicz swoją szacowaną wartość zwrotu podatku VAT za koszty poniesione za granicą.

Oferujemy :

 • przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • skanowanie dokumentów zakupu z UE,
 • opisanie dokonanego zakupu za pomocą międzynarodowych kodów Rady Europy,
 • monitorowanie rozpatrywanie wniosku,
 • dotrzymujemy umówionego terminu,
 • składanie dodatkowych wyjaśnień oraz skanów.

Wniosek VAT-REF wypełniony jest w jednym z języków dopuszczalnych przez kraj zwrotu. Każdy kraj UE posiada własne zasady i terminy składania wniosków.

Występujemy o zwrot podatku VAT z kosztów poniesionych na:

 • Zwrot vat ref paliwo i autostrady
  Paliwo i autostrady
 • Zwrot vat ref koszty noclegu w hotelu
  Noclegi w hotelu
 • Zwrot vat ref jedzenie, taksówki
  Jedzenie, napoje, taksówki
 • Zwrot vat ref bilety wstępu na targi wystawy
  Wstęp na targi i wystawy
 • Zwrot vat ref zakup środka transportu
  Zakup środka transportu
 • Zwrot vat ref eksploatacja samochodu
  Eksploatacja pojazdu służbowego
 • Zwrot vat ref parkingi za granicą
  Garażowanie lub parkowanie samochodu
 • Zwrot vat ref zakup, wynajem nieruchomości
  Zakup lub wynajem nieruchomości
 • Zwrot vat ref prace budowlane
  Prace remontowe związane z mieniem
 • Zwrot vat ref koszty prowadzenia biura
  Koszty związane z prowadzeniem biura

Podatek dochodowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty od 8 do 18. Napisz do nas odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Wyślij zapytanie
Dyrektywa 2008/9/WE – Nowy system zwrotów od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przystąpienie Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, oparciu o Traktat Akcesyjny z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sferze podatkowej spowodowało najwięcej zmian z zakresie podatków pośrednich, tzn. w regulacjach podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Polska stając się z dniem 1 maja 2004 r. członkiem Unii Europejskiej przystąpiła do rynku wewnętrznego, co do którego art. 93 Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r. ustanawiającego Wspólnotę Europejską nakłada obowiązek harmonizacji w ramach Prawa wspólnotowego ustawodawstwa odnoszącego się do podatków obrotowych, akcyzowych oraz innych podatków pośrednich w takim zakresie , jaki jest niezbędny dla swobodnego przepływu towarów i usług pomiędzy państwami Wspólnoty w ramach tegoż rynku.

ZASADA NEUTRALNOŚCI PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ.

Podatek od wartości dodanej funkcjonuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest podatkiem, który w założeniu ma być neutralny dla przedsiębiorców. Ta neutralność oznacza, że przedsiębiorca nie powinien być obciążony faktycznym ciężarem podatku od wartości dodanej. Owa neutralność jest zapewniona przez dwa podstawowe mechanizmy.

Po pierwsze: przerzucalność podatku na konsumentów
Po drugie: prawo do odliczenia

Podatnicy prowadzący działalność w danym państwie członkowskim nie mają większych problemów z realizacją prawa do odliczenia podatku. Podatek odliczają bowiem na bieżąco, dokonując okresowych rozliczeń z podatku VAT. W nieco innej sytuacji są podatnicy niemający w danym państwie członkowskim siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności czy też miejsca zamieszkania, lecz dokonujący w tym państwie zakupów na potrzeby swojej działalności prowadzonej w innym państwie. Dokonując takich zakupów są obciążeni podatkiem (zawartym w cenie). Tego podatku nie mogą odzyskać w zwyczajnym trybie.

W związku z tym pracodawca wspólnotowy wprowadził specjalne regulacje, które mają umożliwić podatnikom z innych państw członkowskich odzyskanie podatku zapłaconego w danym państwie , w takim samym w zasadzie zakresie , w jakim podatek ten mogą odzyskiwać podatnicy z danego państwa ,a mianowicie ósmą dyrektywę 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej( Dz.Urz. UE seria L z 2008 r. Nr44, s.23)